Mattis

Kortspill som spilles i to omganger, med to til seks spillere.

Antall spilldeltakere

2-6

Antall kort benyttet

Hele kortstokken benyttes hvis det er mer enn to spillere. Hvis kun to spillere, så tas det bort noen kort.

Kortenes verdi

Ess er høyest og to er lavest. Siste kort i trekkbunken er trumf.

Spillets mening

Samle gode kort i første omgang, slik at man blir den som først blir kvitt alle kortene i andre omgang – og dermed unngår å bli «Mattis».

Spilleregler

Mattis består av to omganger. I første omgang spiller man om stikk, og prøver å samle på gode kort. I andre omgang er det om å gjøre å bli kvitt alle kortene.

Det spilles med solen, dvs. man spiller ut kort til motspiller til venstre. Man velger eller trekker lodd om første kortstokker og utdeler.

Utdeling av kort

Kortstokker deler ut tre kort til hver spiller og resten av kortstokken legges midt på bordet og blir trekkbunken.

1. omgang

I første omgang har sort (farge) ingen betydning, det er kortets verdi som avgjør hvem som får stikket.  Spiller som vinner stikket, spiller også ut neste kort til motspiller (til venstre). Stikk man vinner legges i egen stikkbunke og blir kortene man spiller med i andre omgang. I første omgang skal man alltid ha tre kort på hånden, slik at når man spiller ut et kort så må man trekke inn ett kort fra trekkbunken. Siste kort i trekkbunken skal ikke trekkes inn, det kort er trumfkortet.

Eksempel med tre spillere (A, B og C):
Spiller A starter, spiller ut hjerter ess og trekker inn ett kort fra trekkbunken. Spiller B (motspiller) spiller ut ruter 2 og trekker inn ett kort fra trekkbunken. Spiller A vinner stikket og legger det i sin stikkbunke. Spiller A får også spille ut neste kort og det blir til samme motspiller (spiller B). Spiller A spiller ut kløver 7 og spiller B spiller ut spar 10. Spiller B vinner stikket og spiller nå ut neste kort til neste motspiller (spiller C).

Hvis begge spillere spiller ut et kort med lik verdi, så blir det «krig» om stikket og etter tur spilles det ut kort, helt til en vinner stikket. F.eks. spiller A lspiller ut hjerter 4 og spiller B spiller ut kløver 4,  da blir det «krig» om stikket. Spiller A spiller ut ruter 10 og spiller B spiller ut spar 9. Da er «krigen» avgjort og spiller A som vant, legger alle fire kortene vunnet i sin stikkbunke.

I stedet for å spille ut kort fra hånden, kan man sjanse. Da trekker man øverste kort fra trekkbunken og det blir kortet man legger ut.

Siste kort i trekkbunken er det som blir trumf. Siste kort i trekkbunken skal ikke trekkes inn til håndkort og skal heller ikke vendes før alle kort er utspilt. Først når alle kort er utspilt så vendes siste kort i trumfbunken, og trumf opplyses. Den spiller som skulle ha trukket inn siste kort (trumfkortet) får kortet og er også den spiller som starter spillet i andre omgang.

Hvis det kun er en spiller som sitter igjen med håndkort, så legger spiller disse kortene i sin stikkbunke. Men sitter spiller A med håndkort, spiller B uten håndkort og spiller C med håndkort, så vil det bli stikkspill mellom A og C.

Er det en spiller som ikke har fått stikk og sitter helt uten kort, så har spiller ikke vunnet, men tvert om satt seg i en dårlig posisjon som «bordmattis». Spiller vil måtte starte andre omgang med å trekke inn kort siden spiller ikke har kort å spille ut!

2. omgang

I denne omgangen gjelder det å bli kvitt kortene man spilte inn (stikkbunken) i første omgang. Spiller som fikk trumfkortet i første omgang starter med valgfritt kort. Alle spillere er med i hver stikkrunde og legger ut/trekker inn kort etter tur. Sorten (spar, hjerter, kløver og ruter) har betydning, den må følges eller trumfes.

Det er øverste kort i stikkrunden som avgjør sort, men ved utspill av trumf så byttes sort og neste spiller må spille ut trumf. Hvis spiller ikke kan/vil spille ut kort så må spiller trekke inn det nederste kortet i stikket. Et stikk er ikke avsluttet før det er spilt ut like mange kort som det er spillere. Avsluttede stikk har ingen betydning og kan legges vekk i en felles bunke etterhvert som stikkene avsluttes.

Den som vinner stikket, starter neste stikkrunde.

Eksempel med tre spillere (A, B og C) og hvor trumfkortet i første omgang var hjerter:
Spiller A fikk trumfkortet i første omgang og starter med å spille ut kløver 10. Spiller B spiller ut kløver dame og spiller C som ikke har høyere kløver, men har trumf, spiller ut hjerter 8.  Stikket inneholder like mange kort som antall spillere og kan derfor avsluttes (avstikk), og legges i felles bunke.

Spiller C som tok avstikket starter ny stikkrunde med å spille ut kløver knekt og spiller A som ikke har høyere kløver spiller ut hjerter dame (trumf). Nå er sorten byttet og spiller B må spille ut høyere trumf enn hjerter dame. Spiller B har ikke høyere trumf og må derfor trekke inn nederste kortet i stikkrunden, som er kløver knekt. Stikket blir ikke avsluttet siden det inneholder kun to kort og det er spiller C sin tur. Spiller C har høyere hjerter og spiller ut hjerter ess. Stikkrunden inneholder nå tre kort og stikket avsluttes. Spiller C tok avstikket og starter neste stikkrunde.

 Eksempel med tre spillere (A, B og C), hjerter som trumf og C ble bordmattis i første omgang:

Spiller A fikk trumfkortet og starter med å spille ut kløver 3. Spiller B spiller ut kløver 10. Spiller C som ble bordmattis har ikke kort og må trekke inn kløver 3. Spiller A har ikke over kløver 10 og spiller ut hjerter 5 (trumf). Spiller B spiller ut hjerter 8 og vinner avstikket.

Spiller B spiller ut ruter 3 og spiller C som ikke har sorten må trekke inn kortet. Siden det nå ikke er noen kort i stikkrunden så kan spiller A spille ut valgfritt kort. Spiller A spiller ut ruter 4 og spiller B spiller ut ruter 10. Spiller C må igjen trekke inn og trekker inn ruter 4. Spiller A har ikke over ruter 10 og spiller ut hjerter dame. Spiller B har over hjerter dame, men velger å heller trekke inn og trekker inn ruter 10. Spiller C må også trekke inn og trekker inn hjerter dame.

Variasjoner

I stedet for at bordmattis starter uten kort kan det avtales at hvis noen blir bordmattis i første omgang så skal bordmattis enten:
a) få alle kortene mellom 2 – 5 fra de andre spillerene.
b) de andre spillerene kan gi bordmattis to valgfrie kort

Det kan avtales at det er lov til å spille serie (sekvenser av kort, f.eks. hjerter 6, hjerter 7 og hjerter 8) og at trumf avgjør; svart trumfsort = ikke serie og rød trumfsort = serie.
Ved seriespill så skal hele serien trekkes inn, hvis en spiller må trekke inn.

Det kan avtales at det skal være tvunget spill. Det betyr at i andre omgang så kan spillere ikke velge å trekke inn kort hvis de har mulighet til å spille ut kort.

Vinner – Slutten

Når det kun er en spiller igjen med kort så er spillet ferdig. Vinneren er den som først ble fri for kort og taperen er den som sitter igjen med kort. Taperen blir «Mattis» og må stokke og dele ut.

Inneaktiviteter